Algemene voorwaarden

LeerHetVerkeer.nl is een dienst van Verjo B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
versie november 2016

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verkoper: de besloten vennootschap VERJO bv, gevestigd te Sint-Michielsgestel.
 • Koper: degene die met verkoper als bedoeld in deze voorwaarden hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde, een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen (daaronder begrepen boeken, lesmaterialen dan wel enig ander door verkoper aangeboden goed) en/of elektronische producten of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, in de ruimste zin van het woord.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper;
 • Software: software, online diensten en al het materiaal op CD-ROM, waarvan de eigendom bij VERJO bv berust
 • Update: onder updates vallen alleen de wijzingen die in verband met wetswijzingen zijn doorgevoerd. Als er een verandering in de methode van vraagstelling komt mag de verkoper, voor de update hierdoor, een bedrag voor in rekening brengen.
 • Gebruiken: het laden van de software in het computergeheugen.
 • Installeren: software wordt gekopieerd naar een harde schijf of gelijkwaardig opslagmedium.
 • Overeenkomst : elke overeenkomst tussen verkoper en een koper.
 • Bedenktermijn: de periode waarbinnen de consument zonder opgave van reden kan afzien van de overeenkomst op afstand;
 • Offerte: Elke langs schriftelijke, telefonische of elektronische weg aan en (aspirant) koper aangeboden voorstel tot het aangaan van een overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle door verkoper gesloten overeenkomsten.
2.2 Aanvullende of afwijkende voorwaarden –waaronder ook inkoopvoorwaarden van koper maken géén onderdeel uit van de overeenkomst tussen verkoper en koper en binden verkoper niet, tenzij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper bevestigd.

Artikel 3 Offerte en overeenkomst
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk blijkt.
3.2 De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke, mondelinge (telefonische) of elektronische bestelling, inschrijving of opdracht bij verkoper, en de aanvaarding ervan door verkoper, welke aanvaarding via elk communicatiemiddel kan plaatsvinden.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend.
4.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:

 • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
 • inclusief franco levering voor leveringen vanaf €150,- op één adres in Nederland
 • vermeld in Nederlandse valuta
 • alle extra kosten voor spoedleveringen worden aan de koper in rekening gebracht.

4.3 Als de koper in 12 maanden geen noemenswaardige bestellingen heeft gedaan, vervallen kortingen en andere (prijs)afspraken.

Artikel 5 Aflevering en leveringstermijn
5.1 Door de verkoper bij de aanbieding opgegeven leveringstermijnen hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5.2 De door de verkoper of een door hem aangewezen vervoerder bezorgde zaken, zijn voor risico van de verkoper tot moment van bezorging.
5.3 Het is mogelijk dat de afgeleverde zaken afwijken ten opzicht van het getoonde. Het getoonde dient opgevat te worden als aanduiding van de zaken.
5.4 De koper is verplicht de zaken binnen acht dagen na aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren.
5.5 De koper dient de bij de aflevering aanwezige tekorten of beschadigingen binnen acht dagen na aflevering rechtstreeks schriftelijk aan de verkoper te melden, bij gebreke waarvan de verkoper gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. Bij verborgen gebreken moet binnen veertien dagen na ontdekking aan de verkoper melding worden gemaakt van deze gebreken.
5.6 Alle rechtsvorderingen ten aanzien van reclames vervallen na een termijn van één jaar na aflevering.

Artikel 6 retour sturen goederen
6.1 Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Het recht om de overeenkomst te ontbinden (art 6.1) geldt niet voor de producten die door hun aard retour gestuurd kunnen worden en/of die snel kunnen verouderen. Producten die gepersonaliseerd zijn kunnen ook niet retour gestuurd worden
6.3 Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. De verzegeling (bv cellofaan om DVD doosje) mag niet verwijderd zijn van computersoftware, toegangscodes, audio- en video-opname.
6.4 De bedenktermijn geldt niet voor kopers die geen consument zijn. Deze kopers mogen alleen artikelen retour sturen na toestemming van de verkoper. Als goederen met toestemming worden teruggestuurd, zal hiervoor 20% van de aankoopprijs aan deze koper in rekening worden gebracht met een minimum bedrag van €15,-.
6.5 Als koper het product wil retour sturen zal hij het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijk mogelijk) in de originele verpakking aan de verkoper retour sturen
6.6 De koper dient de kosten van het retour sturen zelf te betalen.
Indien de verkoper dit aan de vervoerder van de koper moet betalen zal de verkoper de kosten in rekening brengen bij de koper. Producten die onder rembours, CheckPay PostNL of vergelijkbare diensten worden retour gestuurd zullen door de verkoper geweigerd worden
6.7 Het retoursturen van het product is voor risico van de koper (bv zoekraken, beschadigingen etc). Uitsluitend na ontvangst van de retour gestuurde product en dat vastgesteld is dat het product in goede staat is zal de verkoper bij consumenten overgaan tot uitbetaling van het bedrag dat de consument betaald heeft. Deze uitbetaling zal uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending plaatsvinden. Bij kopers die geen consument zijn zal de koper besluiten of vervanging of creditering of geen vervanging en geen creditering zal plaats vinden.

Artikel 7 Betaling
7.1 De betaling door koper aan verkoper dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Deze termijn is een fatale termijn.
7.2 Alle betalingen dienen te geschieden op een, door verkoper, daartoe aan te wijzen bank- of gironummer.
7.3 Indien de betaling niet plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde termijn, verbeurt de koper aan verkoper een terstond opeisbare rente van 2% per maand tot op de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gezien als hele maand.
7.4 Koper doet bij voorbaat afstand van zijn recht tot verrekening en opschorting ten aanzien van de te verrichten betalingen aan verkoper.
7.5 Verkoper is gerechtigd om terzake vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Alle door verkoper afgeleverde zaken blijven haar eigendom tot de dag der algehele voldoening van de koopprijs door koper.

Artikel 9 Garantie
De garantieverplichting van de verkoper strekt niet verder tot datgene wat de producent van het betreffende product jegens de verkoper garandeert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
10.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom en soortgelijke rechten, waaronder ook naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van door verkoper aan koper geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten, komen uitsluitend toe aan verkoper. Onder “verkoper” wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie verkoper met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.
10.2 Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper enige door verkoper aan koper geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door verkoper is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken ten behoeve van welk doeleind dan ook, tenzij in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
10.3 Geen enkele bepaling in de overeenkomst tussen verkoper en koper strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan koper van rechten als bedoeld in dit artikel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Koper erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 10.000,=, ineens te vermeerderen met een boete van € 5.000,= elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de verkoper overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.
10.4 Het is koper niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door verkoper ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, e.e.a. in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van verkoper of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

Artikel 11 Gebruiksrecht software
11.1 Een door koper geïnstalleerd exemplaar van de software mag niet worden samengevoegd met of verdeeld over meerdere (stand-alone) computers van koper, noch van derden, door middel van netwerken of andere gelijksoortige communicatieprogramma’s.
11.2 Voor iedere stand-alone computer waarop de software wordt geïnstalleerd is een apart gebruiksrecht vereist. De software mag niet voor meervoudig gebruik worden verhuurd, uitgeleend of geleased. Het is de koper niet toegestaan de software of de bijgevoegde documentatie te wijzigingen, vertalen, technisch te modificeren, te demonteren of te decompileren.

Artikel 12 Beperkte garantie software
12.1 De verkoper geeft geen garantie op de door haar geleverde software.
12.2 De verkoper is niet aansprakelijk wanneer de gebruiker van de software op een betreffend vakgebied niet over voldoende kennis beschikt op het gebied van het vakgebied.
12.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan door gebruik en/of verhindering van gebruik van de software. Zelfs indien de verkoper ervan op de hoogte is gebracht dat dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen.
12.4 De verkoper is niet aansprakelijk wanneer de prestaties van de software niet in overeenstemming zijn met de bijgevoegde documentatie.
12.5 Adviezen ten aanzien van computers en software zijn altijd vrijblijvend en verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die uit zijn vrijblijvende adviezen zijn voortgekomen.
12.6 De verkoper is niet aansprakelijk als de koper na het volgen van een cursus bij de verkoper niet over voldoende kennis beschikt.

Artikel 13 Updates van de software
13.1 In geval van verkoop van abonnementen behoudt verkoper zich het recht voor de updates binnen een maximale termijn van 6 maanden na de ingangsdatum van wetswijzigingen beschikbaar te stellen.
13.2 De updates worden verstrekt als alle facturen van de desbetreffende koper voldaan zijn.
13.3 De koper kan bij de verkoper een abonnement afsluiten voor het automatisch toezenden van de updates tegen betaling.
13.4 De kosten van een abonnement bedragen een bepaald percentage van de aanschafwaarde van de cursus(sen), volgens de dan geldende prijslijst.
13.5 Indien de koper updates weigert, dient hij de geweigerde updates alsnog aan te schaffen als hij een volgende update aanschaft.

Artikel 14 Abonnementen
14.1 Alle abonnementen door de koper bij verkoper afgesloten hebben een initiële looptijd van twee jaar.
14.2 Opzegging van het abonnement geschiedt schriftelijk en uiterlijk drie maanden voor afloop van de (initiële) termijn.
14.3 Indien het initiële abonnement door koper niet wordt opgezegd conform lid 2, loopt het abonnement na de initiële termijn voor telkenmale een termijn van één jaar door, waarna steeds schriftelijk en uiterlijk drie maanden voor afloop van de termijn dient te worden opgezegd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door verkoper geleverde goederen, producten, soft- en hardware en online-diensten de uiterste zorg is nagestreefd, staat verkoper niet in voor eventuele fouten of onvolledigheden. Verkoper, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, soft- en hardware en online-diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door koper van bedoelde goederen, producten, soft- en hardware en onlinediensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Verkoper aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
15.3 De totale aansprakelijkheid van verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van slechts directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting).
15.4 Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
15.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door koper of enige derde van door verkoper geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten.

Artikel 16 Overmacht
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer van de verkoper kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, arbeidskrapte, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, omvangrijke wetswijzigingen, dit zowel bij de verkoper zelf als bij haar leveranciers.

Artikel 17 Kosten
Indien koper niet tijdig betaald, dan wel anderszins tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst met verkoper, komen de door verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening van koper. De door koper aan verkoper daarbij verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de koopprijs exclusief BTW.

Artikel 18 Toepasselijk recht/geschillen
18.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een door verkoper en koper gesloten overeenkomst, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.